Cestuj karavanem - Půjčovní řád

Půjčovní řád

Hlavní zásady při předání a převzetí obytného auta (přesný rozsah je v obsahu nájemní smlouvy - úplný text návrhu smlouvy zde dole).

K předání se účtuje na auto jednorázový servisní poplatk 1.500,-Kč (plyn v tlakových lahvích, chemie do WC, spec. toaletní papír, zaškolení v rámci předání, atp.), auto se předává s plnou nádrží nafty a vody, vrací se s plnou nádrží nafty, stav vody libovolný, vypuštěný odpad a prázdné WC s náplní chemie, uklizené a umyté jak Vám bylo předáno.

Místo předání je na Příluku ve Zlíně (zde: 49°13'25.261"N, 17°42'11.110”E), na místě si můžete nechat auto, bude garážované a hlídané kamerou.

Pokud není domluveno jinak je v sezoně možno půjčit vždy jen na celý týden SO-SO nebo NE-NE. Případně je-li zájemce nad dva týdny už se tato zásada nedodržuje a cenu lze sjednat individuálně.

Cena za půjčovné se hradí tak, že při rezervaci záloha min. 50% kalkulované ceny, cca 30-40 dní do odjezdu doplatek a při odjezdu kauce 30.000,-Kč/auto (na účet nebo hotově dle domluvy). Ceny jsou u jednotlivých aut uvedeny.

Nájemné se vrací při včasném stornu rezervace dle pravidel ve smlouvě, lze sjednat náhradníka.

Kauce má obdobně pravidla pro vrácení - při bezproblémovém nájmu se samozřejmě vrací celá.

Platby nebo doplatky (kauce) lze hradit také kartou u nás v místě předání.

Všechna naše auta jsou pojištěna havarijně (mají spoluúčast do výše kauce) a povinně. Interiér není pojištěn.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Zde návrh smlouvy a předávacího protokolu (Vaše smlouva se může mírně lišit dle osobně sjednaných podmínek):

 

Smlouva o nájmu obytného vozu a poskytnutí služeb č. _____/2017

(dále jen „Tato smlouva“) uzavřená níže uvedeného dne mezi následujícími smluvními stranami

 

Článek I

Smluvní strany

Černý rybíz s.r.o., dále jako “Pronajímatel”, zapsána pod sp. značkou C 93126 vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Vršek 5282, 760 01 Zlín, IČ: 05019354, zastoupena Alešem Přecechtělem, jednatelem, kontaktní telefon: +420.604.271.883, kontaktní email: pujcovna@cestujkaravanem.cz, číslo běžného účtu: 115-2345410207/0100, který je veden u Komerční banky a.s. pobočka ve Zlíně. Pronajímatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

a

řidič pan(í) ____________________ (jako „Nájemce“), když současně může být alternativním řidičem ____________________.

 

Článek II

Předmět Této smlouvy

Předmětem Této smlouvy je nájem obytného vozu včetně příslušenství, (dále obytný vůz včetně příslušenství společně jako „OV“), Pronajímatelem Nájemci na dobu uvedenou v Této smlouvě k obvyklému užívání podle určení OV, jeho charakteru a ve smyslu zde uvedených podmínek.

 

druh vozidla:                                         osobní automobil (vozidlo zvláštního určení, obytný automobil)

typ vozidla:                                          obytné, LAIKA ECOVIP 9, (7,2m x 2,35m x 3,25 m)

identifikační číslo vozidla (VIN):       ZFA25000002A88474

rok uvedení do provozu:                          2017

RZ                                                      6Z07488

Palivo:                                                MOTOROVÁ NAFTA

 

Vlastníkem OV je Vršava a.s., zapsána pod sp. značkou B 3298 vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Vršek 5282, 76001 Zlín, IČ 25597094, zastoupena Alešem Přecechtělem členem představenstva. Vlastník udělil právo Pronajímateli disponovat s OV v rozsahu a za podmínek sjednaných v Této smlouvě.

 

Článek III

Doba nájmu, předání a převzetí předmětu nájmu

Doba nájmu se sjednává od okamžiku předání OV Nájemci, (dále jen jako „Předání OV“), do okamžiku vrácení OV zpět Pronajímateli, (dále jen jako „Převzetí OV“).

 

Součástí Této smlouvy je písemný zápis označený jako „Předávací protokol“ obsahující okamžik Předání OV a okamžik Převzetí OV, výčet příslušenství dle Této smlouvy, kterým se rozumí soubor movitého vybavení předaný Nájemci v souvislosti s tímto pronájmem jako například: nádobí a příbory, kempingový nábytek, povinná výbava atd. uvedený v Předávacím protokolu, dále popis fyzického stavu a případných defektů a chybějících prvků OV a příslušenství při Předání OV a následně Převzetí OV, případný doplatek, výši přijaté Kauce při Předání OV a výši vrácení při Převzetí OV případně část nevrácené Kauce z důvodu jejího pozdějšího zúčtování dle Této smlouvy.

 

Okamžik Předání OV je uveden níže v Předávacím protokolu. Místem Předání OV je: Zlín, Broučkova ulice, garáže bez čísla popisného, u točny autobusu u Střední zdravotnické školy ve Zlíně, PSČ: 760 01, GPS: 49°13'25.261"N, 17°42'11.110”E.

 

Okamžik Převzetí OV je sjednán níže v Předávacím protokolu jako smluvený a nejzazší čas Převzetí OV. Místo Převzetí OV je stejné jako místo Předání OV.

 

Právo Nájemce užívat OV zaniká uplynutím doby, na kterou byla Tato smlouva sjednána, (tj. nejpozději okamžikem, který byl sjednán jako nejzazší čas Převzetí OV), zničením OV nebo jeho odcizením. Tím ovšem nezanikají vzájemná práva a povinnosti smluvních stran existující do dne zániku Této smlouvy nebo vzniklá i po zániku Této smlouvy nebo v souvislosti s ní, a to zejména právo Pronajímatele na Nájemné, Kauci, Servisní odměnu, Mimořádné platby za úklid OV, Storno poplatek, smluvní pokuty, náhradu škody apod.

Zde uvedený OV je součást provozu půjčovny, provozované Pronajímatelem za účelem podnikání, kdy jeho předání Nájemci z časového hlediska předchází převzetí od jiného subjektu, který třeba i bezprostředně před ním OV užívá na základě analogického ujednání jako je Tato smlouva a může jej poškodit nebo i zničit nebo neumožnit včasné a řádné převzetí. Podobně Nájemce může být z časového hlediska předchůdcem jiného, následujícího subjektu, který bude OV užívat i bezprostředně po něm na základě analogického ujednání jako je Tato smlouva. Tento postup, kdy nájmy OV jednotlivými subjekty vzájemně termínově a organizačně navazují, může bez zavinění Pronajímatele ovlivnit dodržení času Předání OV nebo i jiných okolností souvisejících s Předáním OV.

 

Pronajímatel si vyhrazuje právo nahradit OV jiným, druhově a příslušenstvím srovnatelným obytným vozem, (dále jen „Náhradní OV“), a to zejm. v případě, že bez jeho zavinění nebude Pronajímatel moci OV Nájemci řádně a včas předat a dojde tak k předání Náhradního OV. Taková skutečnost bude uvedena jako součást Předávacího protokolu (viz. níže). Nájemce s tímto právem Pronajímatele a dohodnutým postupem výslovně souhlasí.

 

Současně Nájemce bere na vědomí, že bez zavinění Pronajímatele nemusí dojít k Předání OV řádně a včas nebo nemusí dojít k Předání OV vůbec, tedy ani Náhradního OV. Nájemce bere na vědomí, že tato skutečnost může nastat až bezprostředně před plánovaným Předáním OV a může nastat zejména v případě, že předchozí uživatel OV poškodí nebo zničí, neumožní jeho řádné a včasné převzetí, OV mu bude odcizen, zabaven, zajištěn atd., a tento stav nebude možno napravit z jakéhokoli důvodu předáním Náhradního OV. Takovou skutečnost sdělí Pronajímatel Nájemci bez zbytečného odkladu poté, co ji sám zjistí. Nebude-li možno ze zde uvedených důvodů uskutečnit Předání OV vůbec, Pronajímatel i Nájemce můžou bez náhrady od Této smlouvy jednostranně odstoupit, přičemž Nájemci se v takovém případě vrací dosud inkasované zálohy nebo kauce, a to nejdéle do tří pracovních dnů. Nájemci při takovém odstoupení od Této smlouvy nenáleží náhrada žádné škody ani mu nevzniká vůči Pronajímateli žádný jiný nárok, pohledávka či právo. Nájemce uzavírá Tuto smlouvu s vědomím uvedených rizik, jejichž případný vznik nemůže Pronajímatel ovlivnit, a tedy ani vyloučit.

 

Bude-li OV po předchozím použití poškozen nebo jeho příslušenství bude neúplné a nebude-li tento stav v zásadě překážkou obvyklému užívání OV, bude OV předán Nájemci dle Této smlouvy. V takovém případě se stav OV považuje za běžný, OV bude považován pro potřeby použití jako nepoškozený a poškození nebo neúplnost příslušenství bude jen zaznamenáno v Předávacím protokolu. Nájemce nemůže v takovém případě od Této smlouvy jednostranně odstoupit.

 

Nájemce je povinen OV k okamžiku Předání OV předat OV Pronajímateli vyčištěný a uklizený (základní úklid, jako je utření prachu, umytí od nečistot a mastnost, zametení a vysátí nečistot, umytí nádobí, respektive veškerého příslušenství, umytí WC a koupelny, vyprázdnění odpadní nádrže a WC nádrže), v kompletním stavu a s plnou nádrží PHM.

 

Povolené země (státy): Na základě Této smlouvy lze OV užívat jen ve zde uvedených lokalitách (státech). Cesta mimo ně se považuje za hrubé porušení Této smlouvy. Povolené lokality:                  Všechny země Evropské unie plus Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko (dále jen „Povolené lokality“).

 

Předpokládaný cíl cesty: ____________.  V případě změny předpokládaného cíle cesty se Nájemce zavazuje v dostatečném předstihu informovat prostřednictvím kontaktního telefonu zástupce Pronajímatele o novém předpokládaném cíli cesty.

 

Článek IV

Nájemné, Kauce, Servisní odměna, Mimořádné platby za úklid OV, Storno poplatek a smluvní pokuty

Nájemce se zavazuje za pronájem OV zaplatit Pronajímateli sjednané nájemné, dále také odměnu za služby poskytnuté Pronajímatelem, složit předem smluvenou, dle podmínek vratnou kauci a případně zaplatit Pronajímateli dohodnuté poplatky, sankce, smluvní pokuty a nahradit škodu, která vznikne Pronajímateli nebo jinému subjektu a Pronajímatel nebo vlastník OV za ni může být odpovědný v přímé souvislosti s použitím OV Nájemcem.

 

a)     Nájemné:

Nájemné je smluveno Touto smlouvou jako odměna za užívání OV (tedy vlastního obytného vozu včetně příslušenství dle Předávacího protokolu) po dobu od Předání OV do Převzetí OV (tj. do smluveného okamžiku nejzazšího Převzetí OV), jak tento časový úsek specifikuje po dohodě smluvních stran Tato smlouva. Výše nájemného se zpravidla odvíjí od sazby za noc a počtu nocí mezi Předáním OV a Převzetím OV.

 • Nájemné je Touto smlouvou ujednáno v částce: XX.XXX,- Kč.
 • Nájemce je povinen Pronajímateli uhradit zálohu na nájemné ve výši 50% z částky sjednaného nájemného nejdéle do 3 dnů od podpisu Této smlouvy.
 • Doplatek ve výši 50% z částky sjednaného nájemného je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli nejdéle do 6 týdnů před dohodnutým okamžikem Předání OV.
 • V případě, že dohodnutý okamžik Předání OV je plánován dříve než po 6ti týdnech od uzavření Této smlouvy, je Nájemce povinen podle volby Pronajímatele zaplatit celé nájemné v termínu do 3 dnů od podpisu Této smlouvy nebo před podpisem Této smlouvy.

 

Částku zálohy na nájemné nebo jeho doplatku nebo jejich části lze ze strany Pronajímatele jednostranně zúčtovat nebo započítat na Storno poplatek dle následujících ustanovení Této smlouvy. Při předčasném Převzetí OV z rozhodnutí Nájemce nebo při vypovězení Této smlouvy z důvodu jejího hrubého porušení ze strany Nájemce se zbylá část nájemného nevrací. Nájemné se nevrací rovněž v případě, kdy Nájemce nemůže užívat OV z důvodů, které nejdou k tíži Pronajímatele, tj. např. z důvodu havárie či poškození OV, odcizení OV, zabavení či zajištění OV příslušnými orgány z důvodů na straně Nájemce či osob, kterým Nájemce umožnil užívat OV. Nájemné nebo jeho poměrná část se vrací v případě poruchy neodstranitelné na místě servisem nebo jinak a současné ztráty možnosti užívat tak OV běžným způsobem bez zavinění Nájemcem. Případné vrácení části nájemného se řídí použitím příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

b)     Kauce:

Kauce je částkou, která slouží po dohodě smluvních stran zejména k zúčtování a jednostrannému započtení Pronajímatelem v případě následujících situací:

 • k případné úhradě výdajů spojených s likvidací poškození způsobených Nájemcem na které se nevztahuje pojištění obytného vozu nebo
 • k úhradě spoluúčasti na pojistném plnění za škodu na obytném vozu v případech, kdy se na poškození vztahuje pojistné plnění nebo
 • k úhradě za zničené příslušenství při Převzetí OV nebo
 • k úhradě za chybějící příslušenství při Převzetí OV nebo
 • k úhradě Mimořádné platby dle Této smlouvy (viz. dále) za úklid OV nebo
 • k úhradě za doplnění pohonných hmot do plné nádrže při Převzetí OV nebo
 • k paušální náhradě za chybějící osvědčení o technickém průkazu ve výši 5.000 Kč nebo
 • k paušální náhradě za chybějící kartu od pojištění ve výši 1.000 Kč nebo
 • k paušální náhradě za každý jednotlivý klíč od OV (klíč zapalování, klíč nástavby, klíč nádrže, klíč servisních dvířek) ve výši 5.000 Kč nebo
 • k paušální náhradě za chybějící registrační značku OV ve výši 5.000 Kč nebo
 • na jiné oprávněné pohledávky Pronajímatele vůči Nájemci vzniklé na základě Této smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo v souvislosti s užíváním OV Nájemcem, 

(všechny výše specifikované nároky Pronajímatele dále souhrnně dále také jako „Škody“ či jednotlivě jako „Škoda“).

 

Kauce se Nájemci vrací nejdéle do tří pracovních dnů ode dne Převzetí OV, pokud Tato smlouva nestanoví jinak, a to:

 • celá v případě Převzetí OV bez Škody, v kompletním stavu, za dohodnutých podmínek,
 • částečně v případě zjištění Škody a po dohodě, kterou uzavřou Nájemce a Pronajímatel po převzetí OV ohledně celkové výše Škody.

 

Kauce se nejdéle do tří pracovních dnů ode dne Převzetí OV Nájemci vrací, pokud Tato smlouva nestanoví jinak, a to:

 • částečně po odečtení/vyúčtování opravy k odstranění Škody a spoluúčasti a plnění pojišťovny na Škodu (je-li) počítáno ode dne vyúčtování opravy (Pronajímatel na výzvu sdělí okolnosti opravy) nebo plnění pojišťovny (je-li), podle toho co je později,
 • částečně po odečtení/vyúčtování výdaje na odstranění Škody na doplnění příslušenství nebo součásti OV (ztráta: osvědčení o technickém průkazu, karty pojištění, klíče, registrační značky, chybějící příslušenství) ode dne doplnění příslušenství nejdéle však do 14ti dní od převzetí,
 • částečně po odečtení/vyúčtování sankce Storno poplatek a sankce a/nebo Mimořádné platby za úklid OV dle následujících ustanovení Této smlouvy.

 

Kauce se po dohodě smluvních stran neúročí. Podmínkou vrácení Kauce nebo její části dle dohodnutých podmínek je v každém případě Převzetí OV. Kauce se proto Nájemci nevrací, pokud nedojde k Převzetí OV, a to zejména v případě totální havárie OV, odcizení OV, nebo je-li způsobená škoda i po plnění pojišťovny alespoň rovna Kauci. Tento stav Pronajímatel Nájemci na výzvu doloží.

 

Pronajímatel je oprávněn také Kauci nebo její přiměřenou část zadržet pokud není při Převzetí OV zřejmé, jaká je výše Škody, či zda bude kryta plněním pojišťovny. Takto zadržená Kauce se zcela nebo z části vrací po zjištění hodnot dle předchozí věty a podle možných použití Kauce dle Této smlouvy.

 

Kauce činí 30.000,- Kč a je splatná nejpozději před Předáním OV (Pronajímatel musí mít možnost Kaucí disponovat nejpozději před Předáním OV). Částečným nebo úplným zúčtováním Kauce nezaniká nárok na náhradu škody ze strany Pronajímatele vůči Nájemci s výjimkou uzavření dohody o náhradě škody po Převzetí OV ohledně celkové výše škody.

 

c)      Servisní odměna

Jedná se o paušalizovanou odměnu pro Pronajímatele za přípravu OV bez ohledu na dobu zapůjčení a je určena zejména na úhradu následujících plnění, která Pronajímatel v souvislosti s nájem OV Nájemci poskytuje:

 • vyčištění interiéru OV před Předáním OV a po Převzetí OV,
 • umytí vnějšku OV,
 • fyzickou kontrolu OV při Předání OV,
 • plnou nádrž vody,
 • PB láhve (jedna z nich může být i částečně nebo i plně spotřebovaná),
 • kontrolu technického stavu OV,
 • chemikálie do WC a speciální toaletní papír (obojí v přiměřeném, dostatečném množství),
 • školení a poučení před Předáním OV a kontrola po Převzetí OV,
 • administrativa,

atd.

 

Servisní odměna činí 1.500,- Kč. Servisní odměna je splatná nejpozději před Předáním OV.

 

d)     Mimořádné platby za úklid OV:

Jedná se o mimořádnou odměnu pro Pronajímatele za úklid, mytí a čištění OV bez ohledu na dobu zapůjčení, která je paušalizována a je určena zejména na úhradu následujících plnění, které bude muset případně učinit Pronajímatel po Převzetí OV:

 • platba při  vrácení nevyčištěného OV 1.000,- Kč,
 • platba při vrácení silně znečištěného OV 3.000,- Kč,
 • platba při vrácení OV s nevyprázdněnou odpadní nádrží a WC nádrží 500,- Kč (použije se kromě předchozích mimořádných plateb).

 

Mimořádná platba za úklid OV je splatná při Převzetí OV.

 

e)      Storno poplatek a smluvní pokuty:

Z přijaté zálohy na nájemné nebo jeho doplatku nebo z jejich části lze ze strany Pronajímatele jednostranně zúčtovat a započítat částku na Touto smlouvou dohodnutý Storno poplatek. Storno poplatek představuje paušalizovanou náhradu pro Pronajímatele, který předem rezervoval OV dle Této smlouvy Nájemci pro něj a tím obětoval příležitost uzavřít tuto nebo jinou smlouvu s jiným subjektem a Nájemce Tuto smlouvu přesto vypoví. Storno poplatek je možno vyžadovat ve výši 50% všech provedených úhrad ze strany Nájemce, pokud je v den vypovězení Této smlouvy do dohodnutého dne Předání OV méně než 90 dní (zpravidla je dle podmínek Této smlouvy uhrazena záloha na nájemné 50%), nebo ve výši 100% všech provedených úhrad ze strany Nájemce, pokud je v den vypovězení Této smlouvy do dohodnutého dne Předání OV méně než 30 dní (zpravidla je dle podmínek Této smlouvy uhrazena celá částka sjednaného nájemného). Den vypovězení se do zde uvedených lhůt počítá.

 

V případě, kdy Nájemce Tuto smlouvu jednostranně vypoví, ale bezprostředně zajistí namísto sebe jiného nájemce ve stejném rozsahu a stejných smluvních podmínek (včetně nájemného), lze Storno poplatek ze strany Pronajímatele nenárokovat. Tento jiný nájemce musí splnit všeobecné podmínky Této smlouvy, nicméně je na Pronajímateli, zda s novým nájemcem do smluvního vztahu vstoupí či nikoli.

 

V případě, že Nájemce neumožní převzetí (nevrátí) OV v dohodnutém okamžiku Převzetí OV, dostává se do prodlení s vrácením a Pronajímatel je v takovém případě vedle jiných nároků oprávněn Kauci nebo její libovolnou část jednostranně zúčtovat a započíst proti dále dohodnutým smluvním pokutám, které se Nájemce podpisem Této smlouvy zavazuje Pronajímateli zaplatit pro případ, že Pronajímateli nevrátí OV v dohodnutém okamžiku Převzetí OV. Smluvní pokuty jsou paušalizované náhrady škody za neoprávněné užívání OV po smluveném času Převzetí OV, kdy takové jednání je smluvními stranami považováno za hrubé porušení Této smlouvy.

 

 • Je-li OV skutečně vráceno více jak 2 hodiny po smluveném času Převzetí OV dle Této smlouvy, ale méně než 6 hodin po tomto čase, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč.
 • Je-li OV skutečně vráceno více jak 6 hodin po smluveném času Převzetí OV dle Této smlouvy, ale méně než 12 hodin po tomto čase, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výší 3.000,- Kč.
 • Je-li OV skutečně vráceno více jak 12 hodin po smluveném času Převzetí OV dle Této smlouvy, ale méně než 24 hodin po tomto čase, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
 • Je-li OV skutečně vráceno více jak 24 hodin po smluveném času Převzetí OV dle Této smlouvy, zavazuje se Nájemce zaplatit Pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a vedle toho i pravidelnou průběžnou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou další hodinu takového prodlení. 

 

V případě jiného hrubého porušení Této smlouvy, tj. nikoli pro případ prodlení s Převzetím OV, se Nájemce zavazuje zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení smluvní povinnosti, pokud není v Této smlouvě sjednáno jinak.

 

Všechny platby uvedené v Této smlouvě lze hradit bezhotovostně převodem na účet v záhlaví Této smlouvy, hotově nebo kartou v místě předání / převzetí pod variabilním symbolem čtyřmístného čísla před lomítkem.

 

Článek V

Další podmínky smluvního vztahu, práva a povinnosti smluvních stran

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, v otázkách neřešených Touto smlouvou se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že Pronajímatel je oprávněn odmítnout předat Nájemci OV v případě, kdy Nájemce v souladu s Touto smlouvu neuhradí příslušné platby (výše určené částky).

 

Nájem vozidla dle Této smlouvy je možno prodloužit pouze písemnou dohodou smluvní stran (například i ve formě emailu). V případě nevrácení OV po skončení nájmu do 24 hod. bude předmět nájmu považován Pronajímatelem za odcizený a toto bude neodkladně hlášeno Policii ČR.

 

Nájemné nezahrnuje náklady na pohonné hmoty, zásobní vodu, destilovanou vodu a nemrznoucí kapalinu, náplň používanou do ostřikovačů skel, eventuálně světlometů, opravy defektů pneumatik, příp. škody způsobené na pneumatikách a discích, dálniční poplatky a poplatky za vjezd a průjezd.

 

Osoba, která bude řídit OV musí mít v době jeho řízení minimální věk 25 let a pět let praxe řízení motorových vozidel patřících pod řidičský průkaz skupiny B.

 

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo Pronajímateli. Při každé nehodě či vniknutí pachatelem do OV je Nájemce povinen vždy volat policii a chtít doklad (potvrzení příslušného orgánu o takové události). Vždy mít iniciály na druhého poškozeného. OV jsou vybaveny kartou asistenční služby pojišťovny - Nájemce telefonicky zavolá na tuto službu a vyčká jejich pokynů, kterými je povinen se řídit.

 

Pronajímatel je povinen předat Nájemci OV v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá OV Nájemci po provedení kontroly stavu počítadla ujetých km, množství motorového oleje, chladicí kapaliny a množství brzdové kapaliny, pneumatik, osvětlení vozidla, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou MD č. 341/2002 Sb. Pronajímatel předává vozidlo s plně natankovanou nádrží PHM.

 

Nájemce je povinen vrátit OV Pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklé míře opotřebení a to nejpozději ve smluveném čase Převzetí OV dle Této smlouvy na místě Převzetí OV – obojí je určeno výše v Této smlouvě a jejím Předávacím protokolu -  a to s plně natankovanou nádrží PHM. V případě nedotankování nádrže uhradí Nájemce hodnotu chybějících PHM (např. zúčtováním Kauce dle Této smlouvy). Současně s vyprázdněnou odpadní nádrží a kazeta WC musí být vyprázdněna a vypláchnuta.

 

Nájemce je oprávněn užívat OV výlučně k účelu, k němuž je obytný vůz obvykle užíván, a to řádně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Nájemce je povinen dodržovat při řízení, parkování a obsluze OV veškeré právní předpisy zejména předpisy upravující provoz vozidel na pozemních komunikacích platné v příslušné zemi. Nájemce odpovídá Pronajímateli za škodu, kterou by mu porušením této povinnosti způsobil.

 

Nájemce je povinen pečovat o to, aby na OV nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení, zabavení či zajištění. Vzniklou škodu, zničení či ztrátu je Nájemce povinen hlásit Pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nutné opravy během trvání nájmu může učinit pouze osoba k tomu odborně způsobilá. Náklady spojené s opravou nese Pronajímatel za předpokladu, že škoda nebyla způsobena Nájemcem. Při ceně opravy nad 2.000 Kč je třeba vyžádat předchozí souhlas Pronajímatele.

 

Nájemce není oprávněn předat užívání OV jiné právnické nebo fyzické osobě než osobě uvedené v Této smlouvě. Nájemce není oprávněn OV užívat pro účely taxislužby, zúčastňovat se s ním závodů, soutěží, předvádění, ani ho dát dále do podnájmu či výpůjčky.

 

Nájemce je povinen v případě dopravní nehody, při které dojde k poškození OV, dopravní nehodu ihned oznámit orgánům dopravní policie (příslušným orgánům v daném státě) a současně i Pronajímateli (na uvedený kontaktní telefon). Obdobným způsobem Nájemce postupuje i v případě odcizení OV nebo jeho poškození.

 

Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení policie (příslušeného orgánu v danému státě) o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené bez dalšího Nájemcem. Pojištění OV je sjednáno jako pojištění se spoluúčastí a asistenčními službami. Při vzniku pojistné události hradí spoluúčast Nájemce a to až do výše 30.000,-Kč. V případech kdy se pojištění nevztahuje na krytí vzniklých škod, je Nájemce odpovědný vůči Pronajímateli za celou výši škody.

 

Vznikne-li na OV škoda způsobená hrubým porušením povinností ze strany Nájemce (požití alkoholu, neoprávněné úpravy na OV, nesprávné použití OV a jeho vybavení, přenechání řízení OV neoprávněné osobě apod.), je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli veškerou škodu, jejíž úhradu odmítne z důvodu porušení povinností Nájemce nahradit pojišťovna.

 

Nájemce bere na vědomí, že v případě nehody nebo poruchy OV nemá ze strany Pronajímatele nárok na výměnu OV nebo na jinou kompenzaci (například slevu nájemného), nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

 

Nájemce není oprávněn provádět s OV jízdy pro cizí potřebu a za úplatu, nesmí nadměrně přetěžovat OV nad přípustnou mez a účastnit se s OV soutěžních jízd a použít OV jako tažné vozidlo.

 

Nájemce je povinen při odstavení OV používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je OV vybaveno.

 

Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy (a to kdekoliv) uložena Pronajímateli a to z důvodu na straně Nájemce.

 

Při nájmu OV platí zákaz kouření ve všech prostorách OV ať za jízdy či při odstavení OV a zákaz jakýchkoli úprav OV (polepování, šroubování, vrtání apod.).

 

Nájemce není oprávněn přepravovat ve vozidle psa či kočku, jiná domácí ani žádná jiná zvířata. V případě porušení této povinnosti je Nájemce povinen zaplatit Pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč a vedle toho odstranit na vlastní náklady případné škody a znečištění vzniklé přítomností zvířete OV.

 

Nájemce nesmí v OV přepravovat zakázané nebo nebezpečné látky nebo věci. Nájemce není oprávněn používat OV pro pracovní účely.

 

Nájemce nesmí za jízdy používat DVD přehrávač, který je součástí vestavěného navigačního systému.

 

Přílohou smlouvy je fotokopie občanského průkazu a řidičského průkazu Nájemce (je-li fyzickou osobou) a všech alternativních řidičů OV uvedených v Této smlouvě. Tyto fotokopie jsou pořízeny se souhlasem uvedených osob, a to výlučně pro účely smluvního vztahu Touto smlouvou založeného a případných nároků z něho vyplývajících.

 

Pronajímatel může Tuto smlouvu vypovědět i před uplynutím sjednané doby z důvodu hrubého porušení Této smlouvy ze strany Nájemce. Současně s vypovězením je oprávněn požadovat nebo sám jednostranně účtovat a započítat smluvní pokutu za toto hrubé porušení. Tím není dotčena náhrada škody hrubým porušením způsobená Pronajímateli.

 

Za hrubé porušení Této smlouvy ze strany Nájemce se považuje zejména:

 • Cestování mimo povolené země (státy) uvedené výše v Této smlouvě.
 • Neoznámení Policii České republiky (resp. policejnímu orgánu příslušného státu) a současně Pronajímateli dopravní nehodu, poškození, zničení nebo odcizení OV nebo jiné skutečnosti, v důsledku kterých došlo nebo může dojít ke škodě na OV.
 • Provedení úpravy, výměny dílů nebo agregátů OV bez souhlasu Pronajímatele.
 • Řízení OV po požití alkoholu nebo omamných látek, neoprávněné úpravy na vozidle, nesprávné použití obytného vozu a jeho vybavení, přenechání řízení vozidla neoprávněné osobě apod.
 • Kouření v OV.
 • Přeprava zvířat v OV.
 • Užití OV v rozporu s Touto smlouvou nebo s obecně závaznými právními předpisy anebo způsobem, kterým způsobuje Pronajímateli škodu, nebo kterým Pronajímateli hrozí značná škoda.
 • Poskytnutí Pronajímateli při uzavírání Této smlouvy nepravdivé nebo neúplné informace.

 

V případě výpovědi z důvodu hrubého porušení Této smlouvy ze strany Nájemce smlouva zaniká v okamžiku, kdy je výpověď doručena nájemci. Nájemce je v takovém případě povinen předat OV Pronajímateli, a to nejpozději do 48 od okamžiku, kdy mu výpověď byla odeslána formou emailu a současně formou textové zprávy na mobilní telefon. Po dobu 48 hodin dle předchozí věty se nejedná o neoprávněné užívání OV ze strany Nájemce.

 

Článek VI
Závěrečná ustanovení

 • Nájemce podpisem Této smlouvy potvrzuje, že se před Předáním OV seznámil s funkčním a technickým stavem OV, že OV je ve výborném funkčním a technickém stavu, že je kompletní, že mu byl OV Pronajímatelem předveden, a že ho Pronajímatel detailně seznámil s pravidly a pokyny pro zacházení s OV.
 • Smluvní strany pro účely právního vztahu založeného Touto smlouvou vylučují použití těchto ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku: ustanovení § 2318, § 2319 odst. 1, § 2320, § 2324, § 2325 odst. 2.
 • Zaplacením smluvních pokut dle Této smlouvy není dotčen nárok Pronajímatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 • Ocitne-li se Nájemce v prodlení s řádným zaplacením jakéhokoli finančního závazku vůči Pronajímateli podle Této smlouvy (např. zálohy na nájemném, doplatku nájemného, kauce, servisní odměny atd.), je Pronajímatel oprávněn od Této smlouvy odstoupit.
 • Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Vypovědět Tuto smlouvu z důvodu hrubého porušení ze strany Nájemce může pronajímatel i formou emailu či textové zprávy odeslané na mobilní telefonní číslo Nájemce.
 • Smluvní strany potvrzují, že uzavření Této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah Této smlouvy.
 • Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu obou stran. Smlouva je vyhotovena ve dvou provedeních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

 

Článek VII

Předávací protokol

Nájemce podpisem Této smlouvy potvrzuje, že mu byl Pronajímatelem předán výše určený obytný vůz v souladu s Touto smlouvou v následujícím stavu s dále uvedeným příslušenstvím.

Stav _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Výše na místě převzatého doplatku _____________________ Kč a Kauce dle smlouvy _________________ Kč. K tomu zde uvedené příslušenství obytného vozu:

 

počet

položka

počet

položka

1

sůl

1

stůl

1

pepř

4

židle

4

velká lžíce příbor

1

elektro kabel cívka

4

malá lžíce příbor

1

adaptér k elektro kabelu

4

vidlička příbor

1

trojúhelník

4

nůž příbor

1

lékárnička

1

naběračka

1

klíč na plyn

1

podběrák

4

reflexní vesta

1

vařečka

1

vyrovnávací klíny pár

1

škrabka

1

kompresor

1

nůž na pečivo

1

lopatka

3

střední nože

1

smetáček

2

kastroly

1

krájecí sada

1

pánev

6

plastové vařečky

1

miska velká

1

chemie pro WC

1

mísa na pečivo

1

balení toaletního papíru

1

sítko

1

Vestavěná navigace 2DIN rádia

1

odměrka

1

dálkové ovládání TV

3

prkýnko

1

SD karta navigace s mapovými podklady

1

utěrka

1

asistenční informace pojišťovny

1

sáček do koše

1

zelená karta (karta pojištění)

4

sklenice

1

osvědčení o technickém průkazu

4

malá sklenice

1

klíč k zapalování

4

hrnek

1

klíč nástavby

4

talíř polévkový

1

klíč servisních dvířek

4

talíř plytký

1

kleště sikovky

 

Okamžik Převzetí OV – smluvený čas Převzetí OV dle této smlouvy: _________ hodina: ____________

 

Ve Zlíně - Okamžik Předání OV: _________ hodina: ____________

Podpis statutárního zástupce vlastníka a Pronajímatele:                    Podpis Nájemce:                                   

…………………..                                                                    …………………..

Převzetí OV

Výše na místě vrácené Kauce dle smlouvy _________________ Kč, zúčtovaná/zadržená Kauce ___________Kč ke krytí následujících položek / ujednání:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Ve Zlíně

Podpis statutárního zástupce vlastníka a Pronajímatele:                 Podpis Nájemce:                                   

……………………                                                                      ……………………